De organisatie achter Radio Capelle

De uitzendingen van Radio Capelle en de kabelkrant van Capelle.tv worden dagelijks mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers.

Ook de organisatie achter de lokale omroep bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

De stichting heeft tot doel:
Het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Capelle aan den IJssel, hierna te noemen de gemeente;
Het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

ANBI status
Aanwijzing 91981
Fiscaal nummer 8032.55.032
Kamer van Koophandel: dossier 41128170

Het stichtingbestuur
Het bestuur van de stichting Lokale Omroep Capelle is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie.

De volgende personen hebben zitting in het bestuur:
Henk Tiesma (voorzitter)
Nico Kruithof (penningmeester)
Huub Leenen (secretaris)

De redactieraad
Het bestuur wordt in haar dagelijkse werkzaamheden bijgestaan en geadviseerd door de redactieraad.

Dit team bestaat uit de volgende medewerkers:
Rob Nieuwveld (hoofdredacteur)
Sjoerd de Graaff (programmaleider)
Willem Hess (facilitaire zaken)
Kasper Luchtmeijer (sport)
Thomas Bresser (algemeen)

Redactie-adviseurs
De redactieraad doet waar nodig beroep op de adviseurs van de redactieraad.

De redactieraad telt momenteel twee adviseurs:
Hans Versijde (adviseur techniek)
Peter van Embden (adviseur social media)

Programma beleidsbepalend orgaan (PBO)
Het PBO van Radio Capelle is representatief samengesteld uit verschillende groeperingen binnen de gemeente en ziet er op toe dat de lokale omroep voldoende programma's biedt voor elke groepering.

In het PBO hebben de volgende personen zitting:
Dhr. T. Kassem (Maatschappelijke zorg & welzijn, etnische & culturele minderheden)
Dhr. B. Pompe (Maatschappelijke zorg & welzijn)
Mevr. W. Pijnacker (Cultuur & kunst)
Mevr. E. Van der Meer (Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag)
Mevr. H.J. Gefferie (Onderwijs & educatie)
Mevr. D. Bellaard (Jongeren)
Mevr. A. Swets

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beleid van de stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel is vastgelegd in het beleidsplan 2020 - 2025.
"Horen en blijven luisteren, kijken en blijven zien" 
1. Radio Capelle heeft zich in 2020 voor de komende 5 jaar weer verzekerd van de zendmachtiging voor de gemeente Capelle aan den IJssel met een stabiel en dynamisch, diep en breed multimediaal aanbod.
2. Met bestuur en redactie van de zendgemachtigde 'zusteromroep' van de gemeente Krimpen aan de IJssel worden de ontwikkelingen naar een aangewezen streekomroep verder vormgegeven door formalisering van gezamenlijke stappen op weg naar één organisatievorm.
3. De exploitatie van de omroep is niet verlieslatend. Middels het aangaan van verbindingen met culturele, maatschappelijke en tenders en barters met commerciële partners en hun intermediairs wordt verwacht ten minste 5.000 jaarlijks en groeiend met 10% per jaar aan extra middelen te generen voor de noodzakelijke investeringen in de stabiliteit van de zendcomputers en klimaat van de studio.
4. In 2020 is het bestuur getalsmatig weer op het gewenste niveau van 4 personen en er is voorzien in  de aanstelling van een aansprekend Capels gezicht als voorzitter voor de omroep in 2022. Voor de maatschappelijke opdracht wordt een groei van de redactie met 5-10 % per jaar voorzien.

Het beloningsbeleid
Bij de stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel zijn geen bezoldigde personeelsleden in dienst; in de besturing en de uitvoering zijn uitsluitend vrijwilligers actief. Als regel ontvangen de medewerkers ook geen vergoeding voor hun reis- en verblijfkosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zeven dagen per week en 24 uur per dag zendt De stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel radioprogramma's uit die voldoen aan de wettelijke eis dat tenminste 50 % van de zendtijd wordt besteed aan informatie, cultuur en educatie.

De technische kwaliteit van de uitzendingen is sterk verbeterd. Door meer uitzendingen op locatie en enkele nieuwe programma's is gewerkt aan een grotere naamsbekendheid en populariteit van de omroep. De stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel heeft op alle onderdelen van bovengenoemd beleidsplan 2015 - 2016 goede vooruitgang geboekt. Halfjaarlijks brengt het bestuur verslag uit aan het college van B&W en de gemeenteraad. Die verslagen zijn openbaar, elke belangstellende kan de voortgangsverslagen opvragen.

Voorjaar 2016 is door een onafhankelijk bureau een luisteronderzoek uitgevoerd. De onderzoekers rapporteerden dat de stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel onder de lokale omroepen een voorhoedepositie inneemt op het gebied van naamsbekendheid, luisterdichtheid, bereik en waardering.

Gewerkt wordt aan intensivering van het verkeer op de internetsite en de Facebookpagina. Er worden voorbereidingen getroffen om ook een TV-aanbod te realiseren. Het bestaande analoge TV-kanaal is daartoe vervangen door een digitaal kanaal.

Met de collega-omroep in de gemeente Krimpen aan den IJssel is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel de omroepen om te vormen tot één streekomroep voor de IJsselgemeenten. Op verschillende onderwerpen wordt al samengewerkt. De gemeentebesturen steunen deze samenwerking.

Klachtenprocedure
Er kan natuurlijk altijd wat zijn wat door Radio Capelle niet goed is behandeld. Elke vorm van klachten kunnen worden gestuurd naar klachten@radiocapelle.nl.

Documenten:
Beleidsplan Radio Capelle 2020-2025.pdf
Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 Radiocapelle.pdf
Financieel jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022 Stichting Lokale Omroep Capelle a.d. IJssel.pdf
Financieel verslag 2022 Stichting Lokale Omroep Capelle a.d. IJssel.pdf
Controle verklaring Stichting lokale Ompoer Capelle a.d. IJssel.pdf
Begroting RC 2024 e.v. versie 09032023.pdf
Visie Radio Capelle maart 2023.pdf