Wordt Gebiedspaspoort Capelseweg/Bermweg voor de derde keer van de agenda gehaald?

  • maandag 15 februari 2021
  • Rob Nieuwveld

Vandaag staat op de agenda van de gemeenteraad een ingelaste raadsvergadering over het Gebiedspaspoort Capelseweg/Bermweg. Bij de agendastukken lag donderdag 11 februari nog een raadsvoorstel om het Gebiedspaspoort vast te stellen. Nu ligt er een ordevoorstel van de SGP om het punt van de agenda af te halen en alsnog in de commissie te bespreken. Dat is dan de derde keer dat het dossier van de agenda wordt gehaald. 

De SGP wil dat er eerst op het proces (en dus ook de hoorzitting) kan worden gereflecteerd en daarna inhoudelijke behandeling plaatsheeft. Daarna kan het dan alsnog in de raad worden vastgesteld. We mogen ervan uitgaan dat een flink deel van de raad zich bij verzoek aansluit. Dat zet nog meer druk op het onderwerp participatie.

Inmiddels is er een denkbeeldige Alliantievorming gaande tussen bewonersgroepen, ondernemers en andere betrokkenen in Capelle die goed weten wat er speelt op dossiers als Allsafe in Fascinatio, het ING gebouw, de Mient, de Florabuurt en Capelseweg/Bermweg.  Het gaat dan vooral over de manier van participatie van burgers en andere belanghebbenden zoals ondernemers. Waar de afdeling Stadsontwikkeling c.q. het college meent dat participatie heeft plaatsgevonden en wat dat inhoudt herkennen die burgers en andere belanghebbenden zich niet  daarin en dat wordt steeds meer helder in de fracties van de raad. 

Dat is ook terug te zien in het ordevoorstel van de SGP vandaag: "Als fractie zijn wij ervan overtuigd dat het gebiedspaspoort (en het participatieproces) eenzorgvuldige behandeling verdienen. In de afgelopen commissie had naar onze mening op het proces moeten worden gereflecteerd, waarna later alsnog inhoudelijke behandeling van het paspoort had kunnen plaatsvinden. De wethouder had zijn visie op de gang van zaken rond de participatie en de ingebrachte bezwaren bij de hoorzitting moeten kunnen geven en de raad had hem daarop moeten kunnen bevragen. Dan doen we recht aan de geluiden die ons bereikten en weten burgers waarom we als raad al dan niet toch verder gaan met dit gebiedspaspoort. Met een reguliere commissiebehandeling hadden we ook inhoudelijk het paspoort grondig kunnen bespreken alvorens we het vaststellen."

Een week geleden, op 8 februari, werd tijdens een raadsvergadering een motie aangenomen van Leefbaar Capelle, VVD en SGP die als basis had o.a. 
"Constaterende dat:
- de Raad behoefte heeft aan een heldere en eensluidende lijn ten aanzien van de wijze waarop het college uitvoering geeft aan het betrekken van inwoners en andere belanghebbende partijen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid.
- het voor zowel het college, de raad, maar ook zeker ook Capelse burger van belang is om een helder begrip te hebben over wat er onder participatie moet worden verstaan en op welke momenten participatie in de planvorming en het besluitvormingsproces een rol moet spelen.

en waarin is besloten dat het college
- het voortouw neemt in de voorbereiding van een participatieverordening zoals bedoeld in art 150 lid 1 Gemeentewet en hoofdstuk 8 van de Omgevingswet;
- daarbij een afvaardiging van de raad te betrekken;
- hierbij ook inwoners te betrekken;
de concept-verordening op een zodanig moment aan de raad voor te leggen dat besluitvorming daarover in de raadsvergadering van november 2021 kan plaatsvinden

Door het aannemen van die motie was het binnen de gemeenteraad al een vraagstuk of je in de tussentijd dossiers als Capelseweg/Bermweg tot besluitvorming moet doen leiden.

Steeds meer bewoners, ondernemers en andere betrokkenen volgen wat er gebeurt met het Gebiedspaspoort Capelseweg/Bermweg, de versie uit jaar 2020, soms 1.1 genoemd en soms 2.0. Op 14 december wilde wethouder Maarten Struijvenberg graag een akkoord van de gemeenteraad voor dat Gebiedspaspoort echter de VVD haalde het van de agenda. Vervolgens werd er een daadwerkelijke Hoorzitting gewijd aan het stuk op 7 januari waar insprekers nog eens duidelijk maakten dat er naar hun mening niet of in ieder geval onvoldoende aan participatie was ondernomen vanuit de gemeente. Daarna lag het weer voor bij de raadscommissie op 27 januari totdat aan het begin D66 het van de agenda haalde en volgde er een ingelaste raadsvergadering die dus voorligt voor vanavond, 15 februari 2021.

Intussen is er een verzoek om een referendum te houden van een raadgevend referendum over het Gebiedspaspoort Capelseweg Bermweg. Dat heeft inmiddels een positief advies van de referendumcommissie.  Die schreef o.a. "Alles overziend en samenvattend stelt de referendumcommissie vast dat het Gebiedspaspoort Capelseweg/Bermweg gezien de Referendumverordening en de genoemde uitzonderingsgronden in artikel 2, het onderwerp van een referendum kan zijn. Wel is het aan de raad om de uiteindelijke afweging te maken en om het besluit te nemen."

Indieners van dit verzoek zijn ervan overtuigd dat zij de benodigde 1600 handtekeningen gaan ophalen. Daar vertelden twee van de indieners afgelopen zaterdag nog over in IJssel-nieuws bij Radio Capelle.

De raadsvergadering vangt aan om 20.00 uur.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 15 februari 2021
Geen andere berichten van 2021-02-15 gevonden.