Comité AllsafeNEE vindt onderzoeksrapport Allsafe ontoereikend

  • vrijdag 16 oktober 2020
  • Rob Nieuwveld

Comité AllsafeNEE vindt het onderzoeksrapport naar de vergunningverlening voor Allsafe in de Capelsewijk Fascinatio ontoereikend. Hieronder een weergave van de onderbouwing van Comité AllsafeNEE  

Het onderzoek laat veel belangrijke vragen onbeantwoord. Te veel conclusies en bevindingen zijn afgezwakt en blijven onderbelicht. Bovendien zijn enkele cruciale e-mails boven tafel gekomen die bij eerdere Wob-verzoeken niet door de gemeente zijn verstrekt. De juistheid en volledigheid van de bevindingen en conclusies kunnen hierdoor niet worden vastgesteld. Veel van de opmerkingen van Comité AllsafeNEE zijn niet verwerkt of onderzocht. Het comité adviseert de gemeenteraad aanvullend onderzoek te laten uitvoeren en een second opinion te vragen.

De grote vraag “Hoe kon deze sterk afwijkende geel-blauwe loods ooit worden goedgekeurd?” heeft het onderzoeksbureau niet kunnen beantwoorden. De onderzoekers hebben niet kunnen vaststellen waarom het Allsafe pand zou voldoen aan de geldende criteria voor onder andere de materialen, kleur en expeditie.

Toch steunde het college van B&W bij de vergunningverlening op 30 oktober 2018 blindelings op het positieve welstandsadvies. In tegenstelling tot de gemeente constateert het comité diverse nalatigheden bij het juridische gedeelte van het vergunningstraject. Het comité deelt wel de conclusie dat het welstandsadvies twijfelachtig en onzorgvuldig is en de conclusie dat de gemeente onzorgvuldig is geweest in het betrekken en informeren van bewoners en het WOP.

Diverse bevindingen en conclusies zijn volgens het comité afgezwakt of blijven onderbelicht, waaronder:
- Bij de bestemmingsplanwijziging Fascinatio-Capelsebrug in 2013 liet de gemeente na de maximale goothoogte van het kavel Allsafe op 14 meter te houden.
- De gemeente kan niet aantonen dat de vergunningaanvraag in de plaatselijke krant is gepubliceerd.
- Er is geen formeel advies van het MRDH terwijl dit vereist is volgens het bestemmingsplan.
- Aan verkeersveiligheid is nauwelijks aandacht besteed.
- Er is niet zichtbaar getoetst aan de nota buitenreclame 2015.
- Er kon niet worden aangetoond dat de Bibob-toets heeft plaatsgevonden. Het dossier is volgens de gemeente “zoals gebruikelijk” vernietigd.
- Bij de welstandstoets was het Q-team plus, het integrale ruimtelijke kwaliteitsteam, betrokken.
- De gemeente heeft verzuimd om bewoners te informeren en een informatiebijeenkomst te organiseren.
Volgens het comité is dit verplicht voor een ‘grote bouwopgave’.
- Het comité telt minimaal acht voorvallen waaruit blijkt dat inwoners en het WOP niet, onjuist of onvolledig werden geïnformeerd, zelfs als kort daarvoor belangrijke ontwikkelingen plaatsvonden.
- Het comité constateert dat er meer dan twintig ‘slordigheden’ zijn die niet hadden mogen plaatsvinden.
- In interviews is door (oud-)wethouders en betrokken ambtenaren bevestigd dat er geen sprake is geweest van enige twijfel, zorgpunten of signalen daarover rond de vergunningverlening. Uit meerdere mails blijkt volgens het comité dat die twijfels en zorgen er wel degelijk waren.
- Op diverse meldingen van te vroege ingebruikname van het pand door Allsafe is door de gemeente niet gereageerd.
- Het onderzoekbureau concludeert dat drie Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur geschonden zijn. Volgens het comité zijn er meer Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur geschonden.
- Diverse cruciale e-mails over het informeren van bewoners en de Bibob-procedure zijn tijdens het onderzoek boven tafel gekomen, die bij Wob-verzoeken niet door de gemeente werden verstrekt.
- Diverse cruciale documenten ontbreken in het onderzoeksrapport.

Uit al deze bevindingen blijkt dat op 30 oktober 2018 de vergunning voor Allsafe nooit door het college van B&W verleend had kunnen en mogen worden. Op aandringen van het Comité zijn diverse belangrijke aanpassingen in het rapport aangebracht. Veel andere voor het comité essentiële opmerkingen en kritiekpunten zijn niet verwerkt of verder onderzocht.

Diverse vragen komen volgens het comité in het rapport niet of onvoldoende aan de orde. Aanvullend onderzoek en een second option dient onder andere een antwoord te geven op de volgende vragen:
- Is de onderzochte informatie juist en volledig? (bij Wob-verzoeken zijn diverse e-mails niet verstrekt)
- Was de beantwoording van vragen aan bewoners en politieke partijen juist en tijdig?
- Waarom werd de kaveleigenaar naast Allsafe vertrouwelijk geïnformeerd?
- Is voldaan aan de welstandsvereisten uit de Nota Beeldkwaliteit 2017?
- Is de door Allsafe aangeleverde parkeerbalansberekening juist en voldoende onderzocht?
- Waarom werden op WOP bijeenkomsten geen afbeeldingen getoond terwijl die al beschikbaar waren?
- Waarom werd het WOP herhaaldelijk niet, niet tijdig en onjuist geïnformeerd, ook kort na belangrijke gebeurtenissen?
- Welke informatie kreeg het Q-team na 27 juli 2018 waardoor de vergunning wel kon worden verleend?
- Mocht het college van B&W op 30 oktober 2018 nog steunen op het welstandsadvies van het Q-team?
- Waarom reageerde het college van B&W niet op diverse signalen over de verkeersveiligheid?
- Wat besprak het college van B&W op 18 juli 2019 met Allsafe voorafgaand aan het gesprek tussen gemeente, Allsafe, WOP en comité AllsafeNEE?
- Is de gereedmelding van het pand op 26 september 2019 en de toetsing daarvan juist verlopen?
- Worden diverse bewoners uit Fascinatio terecht aangemerkt als ‘complotdenkers’?
- Is er terecht niets vermeld over het handelen van Allsafe (het niet naleven van het Beeldkwaliteitsplan 1999, het verwijderen van twee beeldbepalende pagina’s uit de presentatie voor bewoners, de perspectieven in de artist impressions, het te vroeg openen van de vestiging, etc.).
- Is er terecht geen aandacht geschonken aan de diverse interne en externe signalen die uit het dossier blijken?
- Zijn het ontbreken van onder andere het MRDH-advies, een verkeersveiligheidsonderzoek en het Bibob dossier in combinatie met het niet kunnen aantonen van de publicatie van de aanvraag in krant, het niet informeren van inwoners en diverse andere motiveringsgebreken in de vergunning juridisch gezien ‘kleinigheden’?

“Uit alles blijkt dat op 30 oktober 2018 de vergunning voor Allsafe nooit door het college van B&W verleend had kunnen en mogen worden. De gemaakte fouten mogen niet worden gebagatelliseerd, de gevolgen zijn groot en dagelijks voelbaar en zichtbaar in Fascinatio. Het zijn schokkende bevindingen en dit betreft slechts één dossier. We gaan ervan uit dat we voldoende gelegenheid krijgen om onze bezwaren tegen het onderzoeksrapport duidelijk te maken aan de gemeenteraad. Dit rapport draagt onvoldoende bij aan het herstel van vertrouwen”, aldus comité AllsafeNEE.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 16 oktober 2020