"Neemt B&W haar bestuurlijke verantwoordelijkheid?"

  • vrijdag 26 mei 2017
  • Redactie

De fracties van PvdA, ChristenUnie, CDA en SGP kwamen na de commissievergadering Dienstverlening en Economie van maandagavond jl. 22 mei met de volgende verklaring:

De fracties van PvdA, ChristenUnie, CDA en SGP hebben in de commissievergadering Dienstverlening en Economie van maandagavond jl. het college van B&W dringend opgeroepen haar bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het openbaar onderwijs in Capelle aan den IJssel. 

Nadat de rechter op 26 april 2017 uitspraak heeft gedaan in het kort geding dat de gemeente Capelle aan den IJssel had aangespannen tegen stichting BLICK en in persoon tegen de voorzitter van het bestuur van BLICK over het sluiten van de nevenvestiging van de Catamaran aan De Hermitage, is er door vrijwel de gehele gemeenteraad (met uitzondering van de fracties van Leefbaar Capelle en Groen Capelle) inzage in het dossier gevraagd en zijn er veel vragen gesteld.

Uit de Nota van Beantwoording bleek nog niet een klein begin om te gaan werken aan het herstel van vertrouwen en van de relatie met stichting BLICK. Sterker nog, er wordt door het college van B&W zelfs uitgesproken geen vertrouwen te hebben in de wijze waarop leiding wordt gegeven aan stichting BLICK op Onderwijs!

Naar de mening van de genoemde fracties is door de gekozen rechtsgang van het college van B&W, waarin de gemeente niet ontvankelijk werd verklaard, de oorzaak van de beschadiging van de relatie tussen het college van B&W en de leiding van Stichting BLICK.
Dit is nog verergerd doordat de gemeente 100% in het ongelijk is gesteld in het kort geding dat tegelijk was aangespannen tegen de voorzitter van het CvB van BLICK, mevrouw Willemsen, in persoon. “Nu kan je een bok schieten, maar dan is er wel alles aan gelegen om daarna de relatie te herstellen. Ik heb steeds afgeraden via kort gedingen te proberen er met elkaar uit te komen en als je dan verloren hebt, moet je verlies durven toegeven. Dat is ook besturen en hoort ook bij het coalitieakkoord van dit college dat de interessante titel heeft van ‘Voor Capelle, Denken Durven Doen’; erken daarom nu je verlies en richt de ‘blik op de toekomst’”, Aad Terlouw (SGP).
 
“Wij zijn blij dat het college van B&W in de collegebrief van jl 10 mei heeft aangegeven het verdere juridische gevecht te staken”, aldus Hilde Goenendijk (CU), “maar er mist ook maar het begin van een aanzet tot het herstel van de relatie met BLICK op Onderwijs. Wij hebben de uitvoering van het openbaar onderwijs in Capelle en Krimpen uitbesteed en met BLICK moeten we dus constructief samenwerken!”

In de commissievergadering werd ook duidelijk dat het college van B&W nog geen echte acties heeft genomen om over deze kwestie met het bestuur van BLICK in gesprek te gaan. Wel gaat volgende week de burgemeester met de voorzitter van de Raad van Toezicht een gesprek aan en heeft wethouder Van Cappelle medio juni een afspraak met de voorzitter van het bestuur van BLICK in de agenda te hebben staan. 
“Het is goed dat er eerste stappen worden gezet om weer in gesprek met elkaar te komen, maar in de commissievergadering bleef het wel erg vaag of het college van B&W er nu alles aan gaat doen om de beschadigde relatie met BLICK weer te herstellen” aldus Wendy Tieman (PvdA). “Samen met de andere partijen heb ik aangedrongen op het maken van excuses aan mevrouw Willemsen, maar het dat vond bij het college van B&W geen gehoor.”

Nico van Buren (CDA) deelt de analyse en oproep aan het college van B&W en valt in dit dossier in de ene verbazing in de andere. “De collegebrief van jl 10 mei was van de ‘vakwethouder’ en alleen die wethouder was samen met de burgemeester maandagavond aanwezig. Maar in de afgelopen jaren bij eerdere discussies over het openbaar onderwijs en IKC’s en nu rond de discussie over sluiting in eerdere commissies, in de raadsvergadering en in de contacten met BLICK, was ook steeds wethouder Ans Hartnagel betrokken. Is hier sprake van een terugtrekkende beweging en moet de ‘vakwethouder’ de bekende kastanjes uit het vuur halen?”, vraagt hij zich af. “De melding van “emotie en intimidatie” houdt mij nog steeds bezig. Dat zijn begrippen die ik niet vind passen bij hoe een College een gemeente zou moeten besturen. Wij zullen het College op de voet volgen en vertrouwen er op steeds direct te worden geïnformeerd.”

Naar de mening van deze partijen wordt het aanzien van de lokale overheid door deze handelwijze ernstig beschadigd en is de kwaliteit van het openbaar primair onderwijs hierdoor in gevaar gekomen. Het hele college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel is deze gang van zaken aan te rekenen!

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 26 mei 2017