6 en 7 juli: Raadsvergadering

  • woensdag 8 juli 2009
  • Redactie

Daar de laatste raadsvergadering voor het ingaan van het zomerreces een volle agenda kende moest deze over twee avonden worden uitgesmeerd.

Op de vergadering is onder andere gesproken over:

1. Voorstel tot het verwijderen van het bruggetje tussen de Ferdinand Huyckburg en de Heer Halewijnburg. Dit onderwerp werd van de agenda gehaald omdat de aanvragers van de verwijdering van het bruggetje dit verzoek hebben ingetrokken om de rust in de woonomgeving weer te laten keren.

2. Voorstel tot het vaststellen van de parkeerverordening Molenbuurt. In overleg met de klankbord groep werd besloten drie parkeervergunningern te verstrekken op adres waarbij deze tussen 08.00 uur en 20.00 uur van toepassing moeten zijn.

3. Voorstel voor het voorbereiden en in procedure brengen van (postzegel) bestemmingsplan voor herbouw van o.a. Rest. De Rode Leeuw aan de 's Gravenweg. De Raad kan zich vinden in herbouw van Horeca ter plaatse mits de eveneens geplande woningen in overeenstemming zijn met het historische karakter van de 's Gravenweg.

4. Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2009. Deze werd na uitvoerige discussie goedgekeurd.

5. Voorstel tot het vaststellen van het programmatisch model gebiedsontwikkeling Couwenhoekseweg en uitplaatsing Sparta cricket & rugby. Na uitvoerige discussie koos een meerderheid van de raad voor uitplaatsing van Sparta naar de voormalige ijsbaanlokatie aan de Bermweg, bij het Schollebos.

Tevens ging men akkoord met woningbouw bij de Couwenhoekseweg. CVV Zwervers blijft terplaatse en zal in 2010 met een kunstgrasveld worden uitgebreid.

Last but not least zal bij de Couwenhoekseweg ook de unilokatie van het IJsselcollege worden gerealiseerd.

6. "Slim Reizen"; voorstel tot vaststellen van de visie van het college op het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. Ook hier kon de raad zich in vinden, met de opmerking dat verkeers-veiligheid bij scholen in de eerste plaats de verantwoordelijk-heid is van de ouders en school en niet van de gemeente.

Verder was wethouder Eerdmans enthousiast over de suggestie van de Christen Unie om een veerpont in te zetten tussen Capelle en Krimpen.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 8 juli 2009